พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ จำนวน ๘๐ ชุด โดยพระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม และพระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ สมทบทุนกองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” ในครั้งนี้ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ได้ถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์พระกริ่ง รุ่น “พรหมมุนี” และได้แต่งพิมพ์ให้มีพุทธลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น “ธรรมขันธ์” ส่วนพระชัยวัฒน์ ได้ถอดจากแม่พิมพ์ รุ่น “พ.ศ. ๒๔๗๙” สมเด็จพระวันรัต (แพ)

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์”

ผ้าป่ามหากุศล – คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งโครงการผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและพระระเบียงวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม ที่มีสภาพทรุดโทรมลงเป็นอันมาก โดยวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันลอยกระทง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระองค์ที่ ๔ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สมทบทุนตั้งกองผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ณ มณฑลพิธีพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การจัดผ้าป่ามหากุศล และการจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์”

ผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญและพระระเบียงวิหารคด วัดสุทัศน์

ผ้าป่ามหากุศล – คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งโครงการผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและพระระเบียงวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม ที่มีสภาพทรุดโทรมลงเป็นอันมาก โดยวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันลอยกระทง

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระองค์ที่ ๔ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สมทบทุนตั้งกองผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ณ มณฑลพิธีพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การจัดผ้าป่ามหากุศล และการจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์”

ศาลาการเปรียญและพระระเบียงพระวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานในปีพ.ศ.๒๔๙๒ ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม

นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มีความประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานทั้งสองแห่งดังกล่าว ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและงดงามดังเดิม จึงมีมติร่วมกันให้จัดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเชิญผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทุนตั้งกองผ้าป่าเพื่อบูรณะในครั้งนี้

โดยกำหนดให้จัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ธรรมขันธ์  เนื้อนวโลหะทั้งหมด จำนวน ๘๔,๐๐๐ ชุด โดยเป็นชุดนวโลหะนำฤกษ์ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด และชุดทองคำนำกฤษ์ เนื้อทองคำ ๙๖.๕ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๘๐ ชุด เพื่อมอบเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกแก่เจ้าภาพผู้ตั้งกองผ้าป่า

ในการนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระเมตตาเสด็จเป็นประธานในการพิธีเททอง และสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณได้ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ในวาระพิธีอาบน้ำเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ จำนวน ๘๐ ชุด โดยพระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม และพระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ สมทบทุนกองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” ในครั้งนี้ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ได้ถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์พระกริ่ง รุ่น “พรหมมุนี” และได้แต่งพิมพ์ให้มีพุทธลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น “ธรรมขันธ์” ส่วนพระชัยวัฒน์ ได้ถอดจากแม่พิมพ์ รุ่น “พ.ศ. ๒๔๗๙” สมเด็จพระวันรัต (แพ)

ทั้งนี้สืบเนื่องจากวัดได้มีการสืบหาและรวบรวมเก็บรักษาแม่พิมพ์พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์โบราณรุ่นต่างๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” ในครั้งนี้ พระกริ่งได้ถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์พระกริ่ง รุ่น “พรหมมุนี” และได้แต่งพิมพ์ให้มีพุทธลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น “ธรรมขันธ์” ส่วนพระชัยวัฒน์ ได้ถอดจากแม่พิมพ์ รุ่น “พ.ศ. ๒๔๗๙” สมเด็จพระวันรัต (แพ)

 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ จำนวน ๘๐ ชุด โดยพระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม และพระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ สมทบทุนกองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” ในครั้งนี้ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ได้ถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์พระกริ่ง รุ่น “พรหมมุนี” และได้แต่งพิมพ์ให้มีพุทธลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น “ธรรมขันธ์” ส่วนพระชัยวัฒน์ ได้ถอดจากแม่พิมพ์ รุ่น “พ.ศ. ๒๔๗๙” สมเด็จพระวันรัต (แพ)

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ จำนวน ๘๐ ชุด โดยพระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม และพระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ สมทบทุนกองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ๘๔,๐๐๐ ชุด ชุดนวโลหะนำฤกษ์ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ ๑๕,๐๐๐ บาท ชุดนวโลหะ ๘๐,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ ๒,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” ในครั้งนี้ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ได้ถอดพิมพ์มาจากแม่พิมพ์พระกริ่ง รุ่น “พรหมมุนี” และได้แต่งพิมพ์ให้มีพุทธลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น “ธรรมขันธ์” ส่วนพระชัยวัฒน์ ได้ถอดจากแม่พิมพ์ รุ่น “พ.ศ. ๒๔๗๙” สมเด็จพระวันรัต (แพ)

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ๘๔,๐๐๐ ชุด ชุดนวโลหะนำฤกษ์ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ ๑๕,๐๐๐ บาท ชุดนวโลหะ ๘๐,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ ๒,๐๐๐ บาท

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ธรรมขันธ์ มีใบรับรองลำดับที่ พร้อมตอกโค้ดทุกรายการ
ตอกโค้ด “อพต” (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทวมหาเถร)
ตอกโค้ด รุ่น ธรรมขันธ์ “ธข” เฉพาะเนื้อทองคำและชุดนำฤกษ์ตอกโค้ดพิเศษ

ภาพและข้อมูลจาก www.khaosod.co.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” พิธีเททองในวาระอาบน้ำเพ็ญประจำปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ) และจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน) ประธานพิธีเททองนำฤกษ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีนั่งปรกเจริญจิตภาวนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ ๘๐ ชุด พระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ (กองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ๘๔,๐๐๐ ชุด ชุดนวโลหะนำฤกษ์ ๔,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ชุดนวโลหะ ๘๐,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๒,๐๐๐ บาท) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ธรรมขันธ์ มีใบรับรองลำดับที่ พร้อมตอกโค้ดทุกรายการ ตอกโค้ด “ อพต ” (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ตอกโค้ด รุ่นธรรมขันธ์ “ ธข ” เฉพาะเนื้อทองคำและชุดนำฤกษ์ตอกโค้ดพิเศษ ติดต่อแจ้งความประสงค์ตั้งกองผ้าป่าได้ที่ สำนักงานเลขานุการวัด (หอฉันนานุสรณ์) www.watsuthatt.com ติดตามวัดสุทัศน์ได้ที่ Line ID : @watsuthat คลิก https://line.me/R/ti/p/%40watsuthat โทร. 02-622-2819 / 087-671-0740 / 063-655-6829 #วัดสุทัศนเทพวราราม #WatSuthat #พระกริ่งธรรมขันธ์

2

3

#ข่าวประชาสัมพันธ์ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์” พิธีเททองในวาระอาบน้ำเพ็ญประจำปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ) และจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน) ประธานพิธีเททองนำฤกษ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีนั่งปรกเจริญจิตภาวนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ ๘๐ ชุด พระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ (กองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ๘๔,๐๐๐ ชุด ชุดนวโลหะนำฤกษ์ ๔,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ชุดนวโลหะ ๘๐,๐๐๐ ชุด มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๒,๐๐๐ บาท) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ธรรมขันธ์ มีใบรับรองลำดับที่ พร้อมตอกโค้ดทุกรายการ ตอกโค้ด “ อพต ” (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ตอกโค้ด รุ่นธรรมขันธ์ “ ธข ” เฉพาะเนื้อทองคำและชุดนำฤกษ์ตอกโค้ดพิเศษ ติดต่อแจ้งความประสงค์ตั้งกองผ้าป่าได้ที่ สำนักงานเลขานุการวัด (หอฉันนานุสรณ์) www.watsuthatt.com ติดตามวัดสุทัศน์ได้ที่ Line ID : @watsuthat คลิก https://line.me/R/ti/p/%40watsuthat โทร. 02-622-2819 / 087-671-0740 / 063-655-6829 #วัดสุทัศนเทพวราราม #WatSuthat #พระกริ่งธรรมขันธ์

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “ธรรมขันธ์”

พิธีเททองในวาระอาบน้ำเพ็ญประจำปี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ)

และจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
(ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน)

ประธานพิธีเททองนำฤกษ์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานพิธีนั่งปรกเจริญจิตภาวนา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ ๘๐ ชุด
พระกริ่ง เนื้อทองคำ หนัก ๕๓.๒ กรัม
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนัก ๕ กรัม
มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ (กองละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท)

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ๘๔,๐๐๐ ชุด
ชุดนวโลหะนำฤกษ์ ๔,๐๐๐ ชุด
มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
ชุดนวโลหะ ๘๐,๐๐๐ ชุด
มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ (กองละ ๒,๐๐๐ บาท)

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ธรรมขันธ์
มีใบรับรองลำดับที่ พร้อมตอกโค้ดทุกรายการ
ตอกโค้ด “อพต”
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทวมหาเถร)

ตอกโค้ด รุ่นธรรมขันธ์ “ธข”
เฉพาะเนื้อทองคำและชุดนำฤกษ์ตอกโค้ดพิเศษ

ติดต่อแจ้งความประสงค์ตั้งกองผ้าป่าได้ที่
สำนักงานเลขานุการวัด (หอฉันนานุสรณ์)
โทร. 02-622-2819 / 087-671-0740 / 063-655-6829

ติดตามวัดสุทัศน์ได้ที่
Line ID : @watsuthat คลิก https://line.me/R/ti/p/%40watsuthat

 

#วัดสุทัศนเทพวราราม #WatSuthat #พระกริ่งธรรมขันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *