15 เมษายน 2565 วันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย

#ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบทอด อนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลของพระงั่งเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาและสนใจได้มีความรู้ที่เกี่ยวกับพระงั่งในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย เนื่องในโอกาสอันดีในวันปีใหม่ไทย ชมรมอนุรักษ์พระงั่งแห่งประเทศไทย จึงขอใช้วัน…